< BACK TO INDEX< QUAY LẠI

Timberland

2F
Vị Trí
Location
10:00 - 22:00
Giờ Hoạt Động
Store hours
028 5414 1440
Thông Tin Liên Hệ
Contact information
Male Fashion
Entertainment
Men's Fashion
Ngành Hàng
Category
Thông Tin
About
Sự cống hiến để tạo ra các sản phẩm chất lượng của Timberland phù hợp với cam kết không ngừng đối với trách nhiệm với môi trường và xã hội - về các sản phẩm của chúng tôi, ngoài trời và cộng đồng trên toàn cầu nơi chúng tôi sống, làm việc và khám phá. Tại Timberland, chúng tôi cố gắng giảm tác động môi trường và thực hiện phần của chúng tôi để bảo vệ, tạo và khôi phục ngoài trời cho các thế hệ mai sau.
Timberland’s dedication to making quality products is matched by an unwavering commitment to environmental and social responsibility – in terms of our products, the outdoors, and the communities around the globe where we live, work and explore. At Timberland, we strive to reduce our environmental impact and to do our part to protect, create, and restore the outdoors for generations to come.
C Rewards
Non C Rewards Partners
Special discounts are applied for C Rewards members. Download C Rewards app now!

Sản Phẩm Nổi Bật
Recommended items
No items found.